Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mariafarby.pl

obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku

Sklep internetowy mariafarby.pl jest prowadzony przez Zakład Usługowo Handlowy "Maria-Farby" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą Bryczkowskiego 32, 70-888Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455342. NIP: 955-211-31-84, REGON: 812742670, mail: sklep@mariafarby.pl

 

§ 1. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2.     Udostępniający - Zakład Usługowo Handlowy "Maria-Farby" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą Bryczkowskiego 32, 70-888 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455342. NIP: 955-211-31-84, REGON: 812742670, mail: sklep@mariafarby.pl;

3.     Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mariafarby.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

4.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

5.     Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Udostępniającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

8.     Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

 

9.     Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz umożliwiająca branie udziału w konkursach dla Klientów.

 

10.   Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.   Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.

 

13.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

14.   umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

15.   trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail

16.    Konsument - klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

17.   Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy o prawach konsumenta).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

b.   warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d.   obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta określone w ustawie o prawach konsumenta

3.      Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.      Informacja o cenie podawana na stronie www.mariafarby.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego albo rejestracji konta Klienta.

2.      Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, Polityki prywatności oraz Cennika.

3.      Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

4.      W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5.      Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6.      Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7.      Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.

8.      Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

9.      Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

10.    W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@mariafarby.pl.

 

11.    Udostępniający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

12.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Udostępniającego.

 

                                                § 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.mariafarby.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3.      Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.

4.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam i płacę ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Klient zainteresowany otrzymaniem faktury albo paragonu pozwalającego na późniejsze wystawienie faktury, zobowiązany jest również podać przed opłaceniem Zamówienia swój numer NIP.

5.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6.      Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a.      Zamówionego Towaru,

b.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c.      wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

d.     kosztów dostawy,

e.      wybranej metody płatności,

f.       wybranego adresu dostawy,

g.     sposobie i terminie zapłaty.

7.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Udostępniającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie zawarcia umowy i wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

  

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa zamówionych w sklepie internetowym  Towarów, realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich za dodatkową odpłatnością, albo bezpłatnie poprzez odbiór osobisty w siedzibie Spółki.

3.    Dostawa nastąpi w terminach wynikających z dokumentu „Transport i dostawyhttp://mariafarby.pl/wysylka

 

§ 6. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

 

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.     Każdemu klientowi, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i  korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a.    pisemnie - Drogą pocztową na adres udostępniającego

b.    drogą elektroniczną sklep@mariafarby.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

2.     Udostępniający prześle klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

3.     Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy lub jej wykonania przez Udostępniającego – w zależności, która z tych czynności następuje później. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4.     Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.      Zakupiony towar należy zwrócić na adres Udostępniającego.

7.      Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.      Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

9.      Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 

§ 8. Reklamacje

1.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres Udostępniającego. Udostępniający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2.    Udostępniający ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar zgodny z umową.

3.    Udostępniający jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową i niezgodność ta istniała w chwili dostarczenia Towaru.

4.    W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

a.    nie ma opisu, rodzaju, ilości, jakości, kompletności i funkcjonalności zgodnej z umową;

b.    nie ma przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;

c.    nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d.    nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie z włączeniami opisanymi w art. 43b ust. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta;

e. nie został dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

f.  nie jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5.    Jeżeli kupującym jest konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta, a niezgodność z umową została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że niezgodność z umową istniała w chwili dostarczenia Towaru.

6.    Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy albo wymiany.

7.   Udostępniający może dokonać wymiany, gdy konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Udostępniający może dokonać naprawy, gdy konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany składającego reklamację jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Udostępniającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Udostępniającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Udostępniający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim został on nabyty.

8.   Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Udostępniający.

9.   Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Udostępniającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Udostępniający odbiera towar na swój koszt. Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Udostępniający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) Udostępniający nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Udostępniający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;

5) z oświadczenia Udostępniającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

11.       Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 

12.       Udostępniający zwraca konsumentowi albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

13.       Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 

14.       Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 

15.       W razie odstąpienia od umowy konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Udostępniającemu  na jego koszt. Udostępniający zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 

16.       Udostępniający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

17.       Sposób rozpoznawania reklamacji opisany niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta. Do reklamacji zgłaszanych przez innych Klientów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące szczególnie rękojmi za wady rzeczy.

 

18.    Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

- skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich,  działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

- skierowanie sprawy do mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

19.  Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez Udostępniającego zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 7 niniejszego regulaminu. Udostępniający w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 8 ust. 9 niniejszego regulaminu z jej udziałem.

 

§ 9. Newslettery

1.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.mariafarby.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez udostępniającego w imieniu swoim lub osób trzecich.

2.      Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który jest przedsiębiorcą na prawach konsumenta albo konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.

3.      Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, późniejszymi unormowaniami (w tym wspólnotowymi) a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.mariafarby.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Administratorem danych osobowych jest Udostępniający. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji handlowej i nie będą udostępniane podmiotom trzecim (za wyjątkiem dostawców towarów).

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i wspólnotowego.

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku

 

Załączniki

nr 1 – informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.